تعمیر و نصب انواع فوتبال دستی

میز پینگ پنگ،پایه والیبال و بسکتبال ،نصب و اجرای طرح ایمن سازی مدارس

نصب و تعمیر در مدارس